Untitled Document
 
 
 
 
 
홈 > 멘토와 멘티> 멘토소개
 
Lee gang min 선생님
학력 :   고려대 수학과외 2년
시간 :   6시이후 주말가능
수강과목 :   수학
Jo eun bi 선생님
학력 :   고려대 영어과외 3년
시간 :   평일 오후6시이후 *주말수업가능
수강과목 :   영어과외
 
  1  2  3  4  5  6  7